El Banc d'Habitatges de les Garrigues és un dels projectes inclosos al Pla Estratègic territorial de la comarca de les Garrigues 2015-2025.

Les dades demogràfiques evidencien una clara tendència a la disminució de la població en una evolució constant cap al decreixement.

Tanmateix, si ens centrem en analitzar més detingudament aquests darrers anys, podem apreciar diferents aspectes que aporten matisos significatius a l’evolució de la població a les Garrigues. A partir de l’any 2009 la població davalla any rere any, arribant l’any 2015 a 19.349 habitants, xifra molt propera al mínim de població registrat l’any 2004 i fins als 19.011 habitants del 2022, la xifra més baixa des de l’any 2018.

Les crisis econòmiques i la sanitària derivada de la Covid-19, l’èxode de població jove i de població immigrant sense oportunitats laborals a la comarca i la mortalitat de la població envellida són els principals motius d’aquest retrocés significatiu de la població en els darrers anys. 

Aquesta evidencia planteja un repte molt important: com donar suport als ajuntaments de la comarca que tenen greus problemes de despoblament i èxode juvenil associat per la manca d’oportunitats, d’habitatges i serveis.

Des del Consell Comarcal de les Garrigues es vol tirar endavant una línia de treball de recuperació dels habitatges buits, banc d’habitatges, amb la finalitat de facilitar als i les joves que es vulguin quedar a viure a les Garrigues, així com fomentar l’activitat socioeconòmica com a instruments de dinamització, que ha de permetre fixar la població al territori i millorar la situació d’ocupació de les persones. 

Objectiu general

El Consell Comarcal de les Garrigues mitjançant el projecte Banc d’habitatges de les Garrigues, proposa facilitar l’accés a l’habitatge a les persones que vulguin quedar-se a viure a la comarca, principalment joves, i contribuir a frenar el repte del despoblament que viu la comarca.

Objectius específics

  1. Identificació de l’oferta del parc d’habitatges buits per posar-los en disposició de lloguer, venda o altres modalitats de tinença.
  2. Constitució d’una borsa d’habitatges buits de la comarca destinada a col·lectius claus com són els joves i la nova població.
  3. Creació d’un reglament sobre el funcionament del Banc d’habitatges de les Garrigues.
  4. Creació d’una pàgina web sobre el Banc habitatges buits de les Garrigues on els oferents i demandants d’habitatge es podran contactar.
  5. Promoure la rehabilitació dels habitatges per que es puguin posar en lloguer o en altres formes de tinença.
  6. Informar a tots els ajuntaments i propietaris dels ajuts que hi ha sobre la rehabilitació d’habitatge per posar en lloguer.

Projectes i accions vinculades

A tall de resum, els antecedents dels quals parteix la iniciativa de sol·licitar aquest AODL són: