Ajudes

Estat: ACTIU
S’ha publicat al DOGC, el dia 8 de novembre de 2023 la Resolució TER/3727/2023, de 31 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per a l’any 2023, Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions per a l’any 2023, en règim de concurrència pública no competitiva, per a entitats que han adquirit o siguin cessionàries d’habitatges amb un préstec bonificat mitjançant els drets de tanteig i retracte o compra directa per destinar-los a lloguer social, dins la línia de finançament subscrita entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català de Finances. Poden ser entitats beneficiàries d’aquestes subvencions: a) Els ajuntaments, els promotors públics i els promotors socials no inclosos a la Xarxa d’habitatges d’inserció social i que estiguin adherits a l’Acord marc, que adquireixin habitatges amb un préstec bonificat de la línia de finançament convinguda entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català de Finances. b) Les entitats sense ànim de lucre cessionàries dels habitatges adquirits en el marc del finançament subscrit entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català de Finances per a l’adquisició d’habitatges destinats a lloguer social, que compleixin amb els requisits del següent apartat i que no estiguin incloses a la Xarxa d’habitatges d’inserció social.
Estat: No actiu i a l'espera que es publiqui nova Convocatòria 2023
Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions del Programa de rehabilitació d’edificacions residencials buides, de titularitat pública o privada, per fomentar el repoblament en entorns rurals i de muntanya de Catalunya, per tal d’atreure i fixar població en aquests entorns mitjançant actuacions destinades a revertir el procés de despoblament que afecta el territori, donant resposta a la demanda d’habitatge assequible als nuclis de població més petits, contribuint així a evitar la pèrdua de població al món rural i de muntanya, i a incentivar la realització de projectes i actuacions singulars que estimulin i reforcin l’accés a l’habitatge en les diferents modalitats de tinença.
Estat: Fora de Termini
Aquestes bases tenen per objecte regular les actuacions que, en matèria d’obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans, són susceptibles de rebre subvencions, i els requisits per accedir-hi, als àmbits dels Serveis Territorials de l’AHC de Girona, Tarragona, Lleida i les Terres de l’Ebre.
carregant...