Ajudes

Estat: ACTIU

AJUTS DE l’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA

TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS:
El termini de presentació de sol·licituds de subvenció s’inicia el dia 17 d’abril de 2024 a les 9:00
hores i finalitza el dia 28 de juny de 2024 a les 14:00 hores, ambdós inclosos.

L’ajut es resoldrà per ordre d’entrada fins a esgotar pressupost.

BENEFICIARIS I REQUISITS DELS HABITATGES:
1. Municipis de menys de 500 habitants del conjunt de Catalunya.
2. Municipis de fins a 1.000 habitants que formin part de les comarques de la Terra Alta,
les Garrigues, el Ripollès, el Priorat i la Ribera d’Ebre.
3. Tots els municipis que formin part de la Vegueria de l’Alt Pirineu i Aran.
4. Els habitatges objecte de rehabilitació s’hauran de destinar a residència habitual i
permanent durant un termini de 10 anys.
5. Habitatges que portin més de 2 anys buits per destinar-los a lloguer o residència
habitual.
6. Habitatges construïts abans del 1999.
7. Les obres s’han d’iniciar a partir de l’11 d’abril de 2024, data de la present
convocatòria.

QUANTITAT:
L’import màxim de la subvenció serà del 50% del pressupost amb els següents límits:
a) 20.000 euros per habitatge ja destinat a residència habitual i permanent en el moment de la
presentació de la sol·licitud.
b) 40.000 euros per habitatge per al cas d’habitatges buits per destinar-los a lloguer durant un
període de 10 anys. S’estableix un límit màxim de sis habitatges subvencionables per
beneficiari.
c) 20.000 euros per habitatges buits per destinar-los a habitatge habitual del seu propietari o
arrendament de persones que tinguin parentiu per consanguinitat.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

1. Els honoraris de redacció de projectes tècnics.
2. En el cas d’edificis que no tingui seguretat estructural, totes les actuacions necessàries
per aconseguir-la mitjançant el procés de rehabilitació.
3. Actuacions que contemplin la millora de l’eficiència energètica (envolupat tèrmic,
substitució de fusteries, millora de l’eficiència de les instal·lacions.)
4. En general, totes aquelles actuacions que tinguin per objecte assolir el compliment
dels requisits bàsics de seguretat, d’habitabilitat i de funcionalitat dels habitatges.

ON TRAMITAR LES SOL·LICITUDS:
Per presentar sol·licituds i documentació de forma presencial, cal adreçar-se a les
dependències de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (C. del Clot de les Monges, 6-8 de
Lleida)

Es podrà fer telemàticament al següent enllaç: http://tramits.gencat.cat

Podeu consultar les bases i la convocatòria en els següents enllaços:
BASSES REGULADORES: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9134/2021067.pdf
CONVOCATÒRIA: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9140/2022669.pdf

Estat: ACTIU

Són subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans, situats als àmbits dels serveis territorials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de Girona, Tarragona, Lleida i Terres de l’Ebre.
El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia el dia 18 de març i finalitza el 28 de juny de 2024.
Les persones sol·licitants que formin part d’una unitat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més.

Els requisits són:
-Que l’habitatge objecte de l’arranjament sigui el domicili habitual i permanent, al qual les obres de reforma beneficiïn directament.
-Que les obres no estiguin iniciades abans de la publicació de la convocatòria (26/02/2024), ni abans de la data de la inspecció tècnica de l’habitatge per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
-El pressupost de les obres no pot superar l’import màxim de 8.000 euros per habitatge.
-S’estableix un límit màxim d’ingressos que es ponderen segons el nombre de membres de la unitat de convivència i la localització de l’habitatge.

L’import de la subvenció és el 100% del pressupost amb un límit de 4.000 euros per habitatge.

Estat: ACTIU
Els fons Next Generation tenen per objectiu bàsic que els edificis d’habitatges redueixin un mínim del consum d’energia primària no renovable i un mínim de reducció de demanda segons zona climàtica. Dirigit a: Propietaris d’immobles, persones físiques o jurídiques (propietaris, usufructuaris o arrendataris) Administracions públiques Entitats de dret públic, empreses públiques i societats mercantils participades Per a l’any 2024 s’iniciarà l’1 de gener de 2024 i finalitzarà el 30 de juny de 2024, inclòs.
Estat: No actiu i a l'espera que es publiqui nova Convocatòria 2023
Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions del Programa de rehabilitació d’edificacions residencials buides, de titularitat pública o privada, per fomentar el repoblament en entorns rurals i de muntanya de Catalunya, per tal d’atreure i fixar població en aquests entorns mitjançant actuacions destinades a revertir el procés de despoblament que afecta el territori, donant resposta a la demanda d’habitatge assequible als nuclis de població més petits, contribuint així a evitar la pèrdua de població al món rural i de muntanya, i a incentivar la realització de projectes i actuacions singulars que estimulin i reforcin l’accés a l’habitatge en les diferents modalitats de tinença.
carregant...